BOLAGSORDNING


§ 1. Firma

Bolagets firma är Bayn Europe AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av ingrediens- och helhetslösningar för hälsosam sockerreducering samt bedriva relaterad konsult-, kurs- och utbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolagets erbjudanden riktar sig bland annat till dryckes-/livsmedels- samt hälsoindustrin och därmed förenlig verksamhet för en hälsosam livsstil.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 stycken och högst 48 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och val av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

> Ladda ner som pdf: Bolagsordning (124 KB)