NYEMISSION 2015


15 OKT – 6-NOV

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 12 oktober 2015 är ägare av Aktier i Bayn Europe AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bayn Europe AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.

Teckningsrätter (TR)
Aktieägare i Bayn Europe AB (publ) erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugoen (21) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.

Teckningskurs
Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie.

Teckningstid
15 oktober 2015 – 6 november 2015.

Handel med teckningsrätter (TR)
15 oktober 2015 – 4 november 2015.

Likviddag
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 6 november 2015.

Vid teckning utan stöd av företrädesrätt skall likvid erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Ladda ner fullständiga Villkor och anvisningar som pdf här:
> Villkor och anvisningar Bayn Europe Nyemission 2015

ANMÄLNINGSSEDEL & VD-BREV

 

Anmälningssedel

Ladda ner anmälningssedeln som pdf här
> Särskild anmälningssedel 2 Bayn Europe Nyemission 2015

VD-brev

Bäste aktieägare i Bayn Europe AB,

Det har nu gått ganska precis ett år sedan listningen på Nasdaq First North. Bayn har byggt vidare på sin starka plattform avseende utveckling av lösningar inom sockerreducering med naturliga produkter för en hälsosam livsstil. Bayn har stärkt fokus på försäljning och marknadsföring och är nu helt redo för en marknad som tar fart där bolaget kommer att vara en betydelsefull aktör långsiktigt.

Bayn har under det senaste året påbörjat förändringen från att vara produkt- och forskningsdrivet till att bli ett marknadsdrivet bolag. Försäljningen är mer proaktiv och produktutvecklingen utgår alltmer från kundernas behov.

Genom vårt partnerskap med Barentz har antalet länder där vi säljer aktivt ökat från fyra länder 2014 till 12 länder idag. Antalet direkta kundbesök samt gemensamma kundbesök tillsammans med Barentz ökar kontinuerligt, likaså ökar antalet godkända kundprojekt. Bayn har genomfört över 90 studier och 40 av dem har redan resulterat i formuleringar som är redo för produktion och försäljning till våra kunder.

Bayns kunder är dock avvaktande till att lansera produkterna storskaligt i nuläget eftersom kundefterfrågan från konsumenterna ännu inte tagit fart, vilket gör att marknaden är i ett standby-läge. Trendmässigt är det dock tydligt att efterfrågan på sockerreducerade produkter med god smak kommer att öka, det är bara en fråga om när.

Bayn är medveten om denna situation och har därför tagit beslut om att aktivt sätta upp en egen portfölj av slutprodukter för att därigenom driva efterfrågan från konsumenterna och därmed en ökad försäljning av våra produkter med EUREBA som varumärke.

Bolaget kommer också att mer aktivt vara ute på relevanta mässor för att stärka varumärket och tydliggöra våra styrkor som leverantör av av kvalitativa lösningar inom sockerreducering.

Socker är mycket väletablerat som norm för söt smak idag men det finns många välsmakande alternativ som kan anta utmaningen att ersätta socker i livsmedel. Ett viktigt uppdrag för oss är att hjälpa producenter att övervinna tekniska och sensoriska hinder på vägen mot att lansera mer hälsosamma produkter. Vår utmaning är att finna lösningar och metoder för att ersätta socker utan att göra avkall på smak, konsistens eller kostnad. Vår filosofi är att förstå marknadsbehoven och att överträffa kundernas förväntan.

Inom produktutveckling jobbar vi nära producenterna för att skala upp våra lösningar och därmed göra produkter utan tillsatt socker mer tillgängliga på marknaden. Fokusområden för nya innovationer är inom choklad, konfektyr och drycker, där användningen av socker är hög idag och vi ser ett stort intresse på marknaden. Genom att kombinera stevia som kalorifritt naturligt sötningsmedel med fibrer som bulkingrediens i så stor utsträckning som möjligt utvecklar vi hälsosammare livsmedel. Våra nya innovationer inom blandningar med  Stevia, så kallade blends, gör också att möjligheterna att skräddarsy nya lösningar för att reducera socker ökar.

Sockerreducering är den senaste topptrenden inom livsmedelsområdet. Ledande forskare och media har högljutt proklamerat faran i en för hög sockerkonsumtion. En ny guideline från WHO rekommenderar att vuxna och barn ska halvera sitt dagliga intag av socker.

Bayn Europe AB är ett bolag som vill hjälpa oss alla att ta fram produkter med god smak för att åstadkomma detta!

Med vänliga hälsningar,

Lucy Dahlgren
VD Bayn Europe AB