NYEMISSION 2016


9 – 24 MAJ

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 3 maj 2016 är aktieägare i Bayn Europe AB äger företrädesrätt att teckna units i Bayn Europe AB utifrån befintligt aktieinnehav.

Uniträtter (UR)
Aktieägare i Bayn Europe AB erhåller för varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit.

Unit
Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption (TO 2). En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bayn Europe AB.

Teckningskurs
Teckningskursen är 3,48 kronor per unit. Det vill säga 3,48 kr per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 3 maj 2016. Sista dag för handel i Bayn Europe ABs aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 29 april 2016. Första dag för handel i Bayn Europe ABs aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 2 maj 2016.

Teckningstid
Teckning av units ska ske från och med den 9 maj 2016 till och med den 24 maj 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 24 maj 2016. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)
Handel med uniträtter kommer att ske på First North från och med den 9 maj 2016 till och med den 20 maj 2016. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 20 maj 2016 eller användas för teckning av aktier senast den 24 maj 2016 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bayn Europe ABs räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt Memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller Memorandum. Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 24 maj 2016. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln 1 användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal units som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”) på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 24 maj 2016. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

 


Ladda nedfullständigt memorandum:
>> Bayn Memorandum 2016

 

Ladda ned anmälningssedel:
>> Anmälningssedel Bayn