SPRIDNINGSEMISSION 2014


22 SEPT – 13 OKT 2014

Inbjudan till teckning av units i BAYN EUROPE AB (PUBL) inför Bolagets planerade listning på NASDAQ OMX First North.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsvillkor
Emission av units i Bayn Europe AB (publ) om 10 Mkr. En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO1). Varje unit erbjuds för 12 kr/st. Emissionen är garanterad upp till ca 50% genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium som arrangerats av G&W Fondkommission. Värderingen på Bola­get är ca 27 MSEK inför föreliggande emissionserbjudande.

Bolaget avser att ansöka om listning av både aktien och TO1 på NASDAQ OMX First North snarast möjligt efter emissio­nens genomförande.

Teckningstid
22 september – 13 oktober 2014

Teckningsoptionen
Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november t.o.m den 30 november 2015 teckna ytterligare en ny aktie för 18,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid.

Likviddag, offentliggörande av ufall
Likviddag är 3 dagar efter utsänd avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 16 oktober, då även utfallet i emis­sionen offentliggörs.

Prel första listningsdag
Preliminärt onsdagen den 12 november 2014.


Ladda ner fullständiga dokument här:

> Anmälningssedel BaynEuropeAB, sept-okt 2014
> BaynEuropeAB, Investeringsmemorandum sep-okt 2014
> Emissionsteaser BaynEuropeAB, sept-okt 2014

 

Välkommen på informationsmöten
Bayn kommer att presenteras på flera större event under emissionsperioden. Välkommen att delta! Se Kalendarium för alla datum.